Canisterapia - Zmysel života n.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Mgr. et. Mgr.Martina Michalková

Zmysel tím > Ľudský tímMgr. et. Mgr. Martina Michalková - riaditeľka

Narodila sa 16.08.1988 v
Žiline. Od roku 2004 vlastní chovateľskú stanicu Zmysel života a v roku 2010 založila neziskovú organizáciu s rovnakým názvom Zmysel života. Tento názov vystihuje presne to, čo pre ňu psy a pomoc druhým znamená.

Po
čas štúdia na Strednej poľnohospodárskej škole v Žiline organizovala výstavy psov a bola členkou ekologického krúžku, kde sa zúčastňovala rôznych aktivít tejto tématiky.
Aktivitám, terapii a edukácii s asistenciou psov sa aktívne venuje od roku 2006. Od tohto roku je vedúcou canisterapeutického krú
žku na Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím a OU pre žiakov s mentálnym postihnutím v Žiline. Od roku 2006 bola referentkou pre šport a canisterapiu v Samojed Klube Slovensko, kde sa v júni roku 2012 rozhodla z časových dôvodov z tejto funkcie odísť.

Od roku 2009 vlastní certifikát z Americkej Harcum College v oblasti Animal Assisted Therapy.

V roku 2010 ukon
čila Bc. štúdium na Žilinskej Univerzite v Žiline v odbore Sociálna pedagogika a dostala aj cenu dekana za originálne spracovanie bakalárskej práce na tému: ,,Canisterapia ako efektívna metóda pôsobenia na osobnosť človeka v strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím v Žiline. Počas Bc. štúdia vyhrala v 2. ročníku 1. miesto vo fakultnom kole Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti v sekcii Humanitné a sociálne vedy, kde obhájila svoju prácu na tému ,,Canisterapia ako efektívna metóda pôsobenia na osobnosť človeka. V tom istom ročníku si obhájila aj ročníkový projekt s príznačným názvom.

V roku 2010 sa zú
častnila 1. seminára o canisterapii na Slovensku, ktorý uskutočnila výcviková škola Doggie, kde prednášala témy: ,,Hodnota vzťahu človek-pes v dnešnej spoločnosti alebo canisterapia ako významný krok vo vzťahu medzi psom a človekom a Canisterapia ako efektívna metóda na osobnosť človeka, kde v rámci techník aktivít a terapie s asistenciou psov pri klientoch po detskej mozgovej obrne predniesla poslucháčom o technike preneseného kontaktu (D--›P--›C technike), ktorú vytvorila na základe vlastných vedomostí a praktických skúseností.

V apríli 2011 predná
šala v rámci zážitkového učenia na ZŠ Gaštanová pre deti z Poľska, Turecka a pre ich pedagógov.

V júni 2011 predná
šala na Medzinárodnom seminári o aktivitách a terapii s asistenciou psov organizovaný výcvikovou školou Doggie v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove tému: ,,Polohovací špeciál workshop v oblasti polohovania.

Od januára 2011 vlastní certifikát základného kurzu Bazálnej stimulácie, ktorú vyu
žíva aj pri terapii s asistenciou psov. Od septembra roku 2011 je vedúcou krúžku s názvom ,,Zmysel života v CVČ Žirafa, kde sa venuje aktivitám, terapii a edukácii s asistenciou psov, ktoré vykonáva pri ľuďoch s rôznymi stupňami postihnutia v DSS Synnómia v Žiline.

V júni roku 2012 nadviazala na prednášku zo seminára roku 2011 a prednášala na medzinárodnej konferencii o aktivitách a terapii s asistenciou psov tému ,,Polohovací workshop – špeciál v oblasti polohovania.“

Už niekoľko rokov aktívne spolupracuje s odborným časopisom (Nielen) Pes a mačka, kde prispieva článkami, ktoré sa väčšinou zameriavajú na tematiku canisterapie a tiež na profily rôznych plemien psov. Aktívne prispieva aj do iných kynologických médií a spravodajov rôznych klubov.

V roku 2012 ukončila Mgr. štúdium na Univerzite Palackého v Olomouci v odbore Riadenie voľnočasových aktivít, kde si obhájila diplomovú prácu na tému: ,,Aktivity s asistenciou psov (canisterapia) ako nástroj k zlepšeniu edukačných zručností u detí na 1. stupni Základnej školy Gaštanová v Žiline“, ktorej výskum realizovala počas šiestich mesiacov na danej základnej škole. V tom istom roku ukončila aj Mgr. štúdium na Univerzite Komenského, Praha v odbore Špeciálna pedagogika, kde si obhájila diplomovú prácu na tému: ,, Terapia s asistenciou psov (canisterapia) ako nástroj pri rozvíjaní jemnej, hrubej motoriky a odbúravaní spazmov tela u klientov s ťažkým telesným a mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb Synnómia v Žiline.“

Aktívne prednáša o aktivitách, terapii, edukácii a rodinnej krízovej intervencii s využitím psov študentom na Univerzitách v Slovenskej a Českej republike.

Začiatkom marca 2013 ukončila kurz Pet Partners Handler for Delta Society ® Pet Partners Program ® V rámci tohto kurzu nadobudla ďalšie zaujímavé poznatky a obzory v terapiách so zvieratami. V tomto momente sa rozhodla nepokračovaťť v ďalších ponúkaných nadväzujúcich kurzoch, ktoré sa konajú vo Washinghtone, U.S.A. z dôvodu aktívnej pomoci ľuďom prostredníctvom zvierat a rozširovania našich činností u nás na Slovensku. V tomto čase aktívne pracuje aj s ostatnými členmi našej neziskovej organizácie na rozširovaní činností pre ľudí a všetci spoločne dúfame, že už čoskoro Vám prinesieme nové a pozitívne správy.

Hlavná stránka | Zmysel života - n.o. | Akcie a projekty n.o. | Zmysel tím | Canisterapia | Galéria | Spolupráca a sponzori | Média | Mapa stránky

Aktualizované


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu